Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de broodjesservice die verleend wordt via de website www.benniesbroodjes.nl
2. Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij ons een bestelling gedaan heeft.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.
4. Door te bestellen bij Bennies gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
1. Door het plaatsen van een bestelling via de website komt de overeenkomst automatisch tot stand. Vervolgens kan de klant ervoor kiezen een factuur te printen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden.
2.De koper is aan zijn bestelling, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden. Wanneer een koper zijn bestelling wenst te annuleren dient de koper dit tenminste 48 uur vooraf te mailen aan bestellen@benniesbroodjes.nl. Na het verstrijken van desbetreffende periode is de koper verplicht de bestelling te betalen.
3. Bennies houdt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3. Prijzen
1. Alle op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
2. Wij behouden ons het recht voor om wijzingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te berekenen.

Artikel 4. Bezorgkosten en leveringen
1.Bennies bezorgt in een beperkt gebied gedane bestellingen. De bestelling wordt bezorgd binnen de door de klant aangegeven bezorgtermijn tussen 11.30 en 13.00 uur of tussen 16.30en 17.00 uur tenzij anders overeengekomen. De klant dient ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen. Binnen het bezorgingsgebied worden geen bezorgkosten in rekening gebracht.
2. Bennies zal steeds streven naar een snelle levering van de bestelde producten. De bezorgtermijnen staan vermeld op de website. Eventuele overschrijding van de bezorgtermijnen geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. De klant heeft de verplichting om direct bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, daarover twijfel bestaat of de klant een klacht heeft dient de klant Bennies daarover op straffe van verval van alle rechten,  onverwijld doch uiterlijk binnen twee dagen, per email te informeren, waarbij duidelijk aangegeven wordt wat de aard van de klacht en/of probleem is.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. Bennies werkt volgens de HACCP normen. Desondanks is Bennies nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan de bijeenkomst, cursus of vergadering en/of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van Bennies.

Artikel 6. Persoonsgegevens
1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
2. Wij zullen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

Artikel 7. Identiteit
Handelsnaam: Bennies
Gevestigd: Wolfsklauw 31, 5975TM Sevenum
KVK nummer: 14132268    
BTW nummer: NL001700824B33
IBAN nummer: NL90RABO0312982127
Correspondentie: info@benniesbroodjes.nl
Telefoonnummer: 0655143216

Artikel 8. Overmacht
1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
2. Onder overmacht wordt ook verstaan vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, weersomstandigheden, boycot, storingen in ons bedrijf die ervoor zorgen dat wij niet behoorlijk of tijdig onze verplichtingen na kunnen komen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen van welke aard dan ook, verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
3. Alle contacten en transacties met Bennies geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bennies. Niets uit uitgaven of publicaties van Bennies mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke bestemming van Bennies.